• International Ideas Competition for the Hellenikon Metropolitan Park and Urban Development

  • Status: Competition

  • Location: Athens - Old Airport hellenikon

  • Type: Public Works

Design Team Leader :Aurelio Galfetti Spyridonos Yiorgos
Deligianni Natasha
Emmanouilidou Vassiliki Bazos Petros
Gounaropoulou Despina Katapodis Fanis Leventis Panos Rubin Richard